Societăți, Asociații și Fundații

Societăți comerciale

Societățile sunt de mai multe tipuri, respectiv SRL, societăți pe acțiuni, societăți în nume colectiv, societate cu răspundere limitată debutant. De la înființarea până la lichidarea societății comerciale, echipa noastră specializată îți este alături în toate etapele, respectiv înființarea societății comerciale, schimbarea sediului societății, schimbarea acționariatului sau transmiterea părților de interes, majorarea sau micșorarea capitalului social, modificarea obiectului de activitate sau ale codurilor CAEN, dizolvarea și lichidarea voluntară a societății și orice alte mențiuni sunt necesare.

Echipa noastră oferă consultanță pentru înființarea și înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor persoanelor fizice autorizate (PFA), întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale.

Asociații si fundații

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 reglementează statutul asociațiilor și fundațiilor, de la condițiile de înființare și până la acelea de încetare.

Asociațiile

(1)În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie statutul asociaţiei, prin act sub semnătură privată.

(2) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa ori adresa sediului social;

b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;

c) denumirea asociaţiei;

d) sediul asociaţiei;

e) durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor, în cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;

g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;

i) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;

j) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;

k) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;

l) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

m) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60;

n) semnăturile membrilor asociaţi.

(3) În cazul în care din asociaţie fac parte persoane ale căror nume sau ale căror denumiri sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, numele sau denumirile sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înfiinţare emise de autorităţile statului de apartenenţă ori statului român şi sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale asociaţiei.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2)lit. c organizaţiile legal constituite ale cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale, care participă în procesul electoral, îşi pot păstra denumirea sub care sunt reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale.

 

Cererea de înființare

Oricare dintre membrii asociaţi, poate formula o cerere de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie urmează să-şi aibă sediul.

(2) Cererea de înscriere va fi însoţită doar de următoarele documente:

a) statutul asociaţiei, într-o singură copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicită 

b) actele doveditoare ale sediului, precum şi cele privind patrimoniul iniţial doar în cazul aportului în natură constând în bunuri imobile;

c) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii membrilor asociaţi;

d) declaraţie pe propria răspundere a persoanei care formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa. În cazul asociaţiilor constituite/conduse doar de persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declaraţiei pe propria răspundere atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosar, caz în care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora şi conform regulilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

e) dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.

Consultă echipa noastră de avocați care să îți explice diferența dintre o societate comercială și o asociație și o fundație, ce să alegi în funcție de scopul urmărit.

Te vom ajuta să faci cea mai bună alegere, prin prezentarea avantajelor și dezvantajelor fiecărei categorii în parte și îți asigurăm asistența juridică și reprezentarea în fața instanței de judecată la înființare.

Consultanta Initiala

Ofera-ne cat mai multe detalii despre problema ta si noi te ajutam!

    Sunt de acord cu politica de confidentialitate

    Consultă aici politica de confidentialitate.
    Scrie pe WhatsApp
    Call Now Button0720 037 305